logo بیــمه بــاران
صفحه اصلی درباره ما بلاگ تماس با ما
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

به نام خدا

توافقنامه همکاری متقاضی نمایندگی فروش بیمه های زندگی بر اساس آیین نامه 96 شورای عالی بیمه

این تواقنامه به استناد ضوابط و مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه زندگی باران منعقد گردید و تابع تشریفات مربوطه می باشد.

این توافقنامه فی مابین متقاضی دریافت نمایندگی فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه زتدگی باران آقا/خانم ......................................................... فرزند ......................................... با کد ملی ........................................................... متولد ...../ ...... / .....13 به شماره شناسنامه ............................................. صادره از .................................................................... به آدرس ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... تلفن ثابت .............................. تلفن همراه .................................................. که از این به بعد نماینده فروش نامیده میشود و نماینده بیمه زندگی باران به کد 20063 که از این به بعد نماینده حقوقی نامیده میشود، منعقد گردید.

ماده1 )

موضوع توافقنامه : اخذ نمایندگی فروش بیمه های زندگی از شرکت بیمه زندگی باران توسط نماینده فروش و فعالیت وی در سازمان فروش بیمه های زندگی شرکت بیمه باران و تحت حمایت نماینده حقوقی می باشد. نماینده فروش با رضایت، و اطالع از مفاد آیین نامه شماره 96 شورای عالی بیمه متعهد میشود که براساس وظایف و تعهدات ذیل فعالیت نماید. 

ماده2)تعهدات

2-1 نظارت نماینده حقوقی بر عملکرد نمایندگان و بازاریابان تحت حمایت.

2-2 ابلاغ تغییرات احتمالی در سیاست ها و مقررات بیمه باران و این نمایندگی به صورت مکتوب در قالب آیین نامه

2-4 حضور مدیر اجرایی شرکت در جلساتی که به درخواست طرف دوم موجب پیشرفت و بهره وری بیشتر میشود.

2-5 مراجعه به متقاضیان بالقوه برای ارائه توضیحات مشروح و کافی در خصوص شغل مورد نظر و بیان فوائد و نکات مثبت آن و پاسخ به سواالت احتمالی متقاضی و راهنمایی وی.

2-6 طرف دوم در ارائه توضیحات و بیان فوائد شغل نمایندگی بایستی از اغراق و افراط خودداری نماید و ارائه اطالعات او باید به نحوی باشد که متقاضی را به واقعیات این شغل براساس مقررات مربوطه و شرایط شرکت آشنا ساخته و از ایجاد توهم و توقع غیر واقعی در رابطه با مزایا و تکالیف آن پرهیز کند.

2-7 طرف دوم حق دریافت هیچگونه وجهی را تحت عنوان آموزشی ، جزوه و ... با نام خود و یا به اسم شرکت را ندارد.

2-8 طرف دوم تعهد مینماید شئونات اسالمی ، اخالقی و عرفی را مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران از هر حیث و جهت ، در رابطه با موضوع قرارداد رعایت نماید.

2-9 نظارت بر تهیه ، تنظیم و اجرای دوره های آموزشی نمایندگان تحت سرپرستی خود.

2-10 شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی ، سمینارها ، کنفرانس ها و ... که طرف اول تعیین مینماید.

2-11 برگزاری جلسات طبق چارت کاری و اصول سازمانی.

2-12 بررسی صالحیت و درستی صحت مدارک و اظهارات متقاضیان اخذ نمایندگی فروش بیمه زندگی  به عهده طرف دوم می باشد.

2-13 چنانچه هر یک از نمایندگان تحت سرپرستی مرتکب تخلف شوند جبران کلیه ضرر و زیان وارده بشرکت بعهده طرف دوم میباشد .

2-14 رعایت آیین نامه ها و مقررات داخلی ابالغ شده توسط طرف اول

ماده 3) شرایط بیمه نامه 

3-1نماینده فروش در اغاز فعالیت خود در کمال آگاهی با میل و رغبت شخصی در قالب عقد خارج لازم ،کارمزد اولین سال یکی از طرح های ذیل را که برای خود یا مشتری بیمه نامه صاذر نموده است را در قبال استفاده از فضای کاری و هزینه های اموزش و استفاده از مزایای درآمدی طرح پاداش و افزایش نمایندگان به شرکت واگذار نموده است و نسبت به این کارمزد هیچگونه ادعایی نداشته و نخواهد داشت که طرح ها به شرح ذیل می باشد :

3-2-یک عدد بیمه نامه تبسم به مبلغ سی میلیون ریال 

3-3-یک عدد بیمه نامه ترنم به مبلغ سیصد میلیون ریال 

3-4یک عدد بیمه نامه مستمری به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 

3-5ترکیب بیمه نامه ترنم و طراوت به مبلغ دویست میلیون ریال 

لازم به ذکر است که این مبالغ میتواند از جمع چند بیمه نامه حاصل شود .

ماده 4)

طرف دوم قرارداد (نماینده)پس از ثبت نام در سایت و ارسال مدارک و تایید مدیریت و تشکیل و تکمیل پرونده نمایندگی و خرید و ثبت بیمه نامه مذکور در ماده 3 پس از گذراندن دوره آموزشی به عنوان سرپرست فروش اجازه دارد افراد واجد شرایط را دعوت به همکاری نماید و با طی کردن مراحل فوق به دپارتمان آموزشی شرکت معرفی نماید که این افراد نیز پس از طی کردن دوره آموزشی به جایگاه سرپرست فروشی رسیده و این سیکل ادامه خواهد داشت ضمن اینکه سرپرست فروش بر اساس قرارگرفتن در چارت سازمانی شرکت بیمه باران با داشتن حداقل 10 نماینده فروش تحت حمایت و سرپرسی از مزایای درآمدی سرپرست که معادل 5%درآمد نمایندگان فروش است بهره مند شده ضمن اینکه قابلیت ارتقاءشغلی نیز خواهد داشت .

ماده5) فسخ یا عدم تمدید:

نمایندگی بیمه (طرف اول)حق دارد در صورتی که تشخیص دهد طرف دوم تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً یا کلا  انجام نداده است میتواند با ابالغ اخطاریه و مهلت سی روزه به طرف دوم درخواست رعایت موارد نقص را بخواهد و در صورت عدم رعایت طبق مقررات شرکت بیمه باران  و ضوابط معین شده شرکت پیشتازان باران  نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره: در صورت فسخ قرارداد از سوی طرف اول طبق آیین نامه شماره 1 کلیه کارمزدهای طرف دوم تا مدت یکسال بعد از فسخ توسط طرف اول پرداخت خواهد.

ماده6 )مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ............... به مدت سه سال خورشیدی از زمان مبادله میباشد.

تبصره: در صورت رعایت مفاد قرارداد و آیین نامه های ابالغ شده توسط طرف دوم این قرارداد به مدت سه سال دیگر قابل تمدید است و برای سال های بعد نیز به همین ترتیب خواهد بود.

ماده7 )فورس ماژور

7-1 در صورت فوت یا حجر طرف دوم آقا / خانم ........................................... با کدملی ....................................................... نسبت ........................................ آدرس ....................................................................................................................................................................................................... شماره تماس ............................................ و شماره حساب ................................................................... را به عنوان تنها مالک و صاحب اختیار دارایی خود و عواید حاصل از کارمزدهای نمایندگان تحت نظارت تا روز فوت را به مدت یک سال ) از روز فوت ( به حساب معرفی شده واریز خواهد شد و بیمه نامه هایی که بعد از فوت وی صادر می شود هیج گونه حقی نخواهد داشت.

7-2 کلیه پاداش راهبری درخواست کننده کد آیین نامه 96 بطبق آئین نامه شماره 1 به مدت یک سال برای ذینفع فوق طبق سایت شرکت پرداخت می شود.

تبصره: این قرارداد هیچ گونه تعهد استخدامی برای نمایندگی ایجاد نمیکند و از شمول قانون کار و بیمه خارج است.

ماده8 ) سایر شرایط 

اینجانب .................................................. با کد ملی ...................................................... با شرایط و آیین نامه های بیمه باران وشرکت  و روشهای درآمدزایی (اخذ نمایندگی فروش بیمه های زندگی - سرپرست فروشی و ارتقا در ارکان سازمان فروش – طرح پاداش افزایش نمایندگان و مشتریان بیمه زندگی) آشنا شده ام و همچنین می دانم چنانچه بیمه نامه عمر برای خود تهیه کنم خرید بیمه نامه عمر برای خودم فقط بخاطر استفاده از پوششهای بیمه ای می باشد و درصورتی که تا یک ماه از تاریخ صدور، بیمه نامه را ابطال کنم می توانم مبلغ بیمه نامه پرداختی را دریافت کنم و درخواست ابطال بعد از یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه شامل کسر از مبلغ پرداختی  طبق جدول باز خرید میشود. با اطالع از اینکه کسب درآمد در روشهای فوق نیازمند آموزش ،تلاش  و تخصیص زمان از سوی اینجانب میباشد، چنانچه به هر دلیلی به درآمد مورد نظر خود نرسیدم ادعایی نخواهم نداشت . اینجانب آگاهانه با دانستن موارد فوق و آیین نامه انضباطی شرکت و شرایط عمومی بیمه عمر و شرایط بازخرید بیمه نامه تقاضای همکاری با نماینده  20063( سازمان پیشتازان باران) را اعلام  میدارم و در صورت تخلف از مفاد قرارداد نسبت به تصمیمات بعدی شرکت اعتراضی نخواهم داشت.

ماده 9 )این قرارداد در 9 ماده و 2تبصره در تاریخ ......./........./.......... تنظیم و مبادله گردید و هر نسخه دارای اعتبار یکسان است.

 

                                                                                                                 خداوند به طرفین قرارداد خیر و برکت عنایت فرماید.

طرف اول: نماینده حقوقی  کد 20063                                                                                                                                                     طرف دوم:آقای/خانم